Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

Bilagor till ansökningar

Föreningsstöd:

1.     Projektbeskrivning – Av utrymmesskäl kan man behöva bifoga en beskrivning av det föreningen vill göra.

2.     Offerter – Fakturor godkänns ej

3.     Balans och resultatrapport – vi behöver veta föreningens ekonomiska ställning för att se om en      

         ansökan kan beviljas till viss del eller om den behöver avslås i konkurrens med andra ansökningar.

4.     Övriga finansiärer – om sådana finns bedöms det som en styrka

Företagsstöd:

1.     Enkel affärsplan – lite bakgrund om sökanden och vad denne vill göra.

2.     Senast fastställda årsredovisning – vi behöver veta företagets ekonomiska ställning för att se om en

        ansökan kan beviljas till viss del eller om den behöver avslås i konkurrens med andra ansökningar.

3.     Offerter – Fakturor godkänns ej

Rekvisition/utbetalning:

1.     Fakturor och kvitton – som styrker faktisk kostnad

2.     Konto,bankgiro eller postgiro