nr8.jpg
Startsida Föreningen Näringslivsstöd Föreningsstöd Ansökningsblankett Frågor och svar Stadgar Kontakt

Frågor och svar

Om du har några frågor om föreningen och dess mål så kanske hittar svaret här

1. Vilka regler gäller för jäv? Får jag besluta om pengar till min egen byaförening, familjemedlem, kompis, granne, ovän?
Svar:
För jäv gäller det som står skrivet i paragraf 11 och 12 i Förvaltningslag (1986:223).

Jäv
11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom
själv eller någon närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.


2. Hur stor del av budget äts upp av OH-kostnader, arvoden m.m.
Med inblick i projekt som ligger runt 20 milj. försvinner förvånansvärt stor del. Om nu föreningen skall "möta" ihjäl sig under 20 år med x antal under varje år så.
Svar:
Styrelsen ska sträva efter att minimera OH-kostnader. Det är beräknat att det kommer att hållas fyra möten per år. Ordförande, sekreterare och kassör erhåller ett årsarvode på 2000kr/år. Övriga i styrelsen erhåller 200 kr/styrelsemöte de närvarar på. Revisor erhåller 500 kr och en reseersättning utbetalas motsvarande 18.50 kr/mil.


3. Vad står i föreningens stadgar?
Svar:
Stadgarna antogs i och med utökningen av styrelsen den 17/12. >>Klicka här för att läsa stadgarna<<

4. Vad står i avtalet mellan Vattenfall och den ekonomiska föreningen?
Svar:
Vid nästa styrelsemöte den 18/2 ska Vattenfall presentera ett avtal.

5. Vilka kommer fatta besluten?
Svar: Styrelsen kommer att fatta besluten.

6. Finns det möjligheter att överklaga ett beslut?
Svar:
Det finns inte möjligheter att överklaga för de som får avslag, däremot finns möjligheter för Vattenfall att överklaga ett beslut om det inte ligger i linje med överenskomna principer. Vattenfall utgör en kontrollfunktion som ska borga för att det går rätt till.

7. Finns det min/max belopp på ansökningarna?
Svar:
Nej det finns det inte, men alla inkomna ansökningar bedöms utifrån en ram. Är ansökan för stor så kan vi inte behandla den.

De frågor nedan som rör fördelningsprinciperna (8-14) kan vi i dags dato inte svara på då fördelningsprinciperna håller på att utarbetas. Men så snart vi har gjort det så återkommer vi med svar.


8. Måste personen/företaget bo/ha kontor inom X km från ett vindkraftverk eller bara vara boende i en av kommunerna? Vilka får söka? Kan t.ex. föreningar/personer i Ammarnäs och Stensele söka? Kan kommunen söka bidrag?

9. Hur ska pengarna fördelas mellan kommunerna?

10. Ska de som påverkas mest få möjligheter till mer pengar än andra?

11. Utgår det ersättning till någon i den ekonomiska föreningen? Hur mycket?

12. Finns det något område som är prioriterat? Turism/barn ungdomar/ industriföretag/rusta upp byastugor?

13. Om ett företag söker. Blir det ett lån eller bidrag? Kommer ni kräva en affärsplan? Vad är det för återbetalningskrav på lånet?

14. Om jag söker bidrag för att starta tillverkning av t.ex. fågelholkar till försäljning. Jag får bidrag/lån investerar pengarna men producerar inget. Vad händer då?

Maila gärna frågor till oss

info@sandselehojderna.se

B